واکسیناسیون

اخبار اختصاصی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه جلالی زاده در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه جلالی زاده در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

1402/03/09
جلسه دفاع از پروپوزال آقای عرفان محجوب خلیق در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای عرفان محجوب خلیق در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/03/09
جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی بهاری و پرهام ایران دوست در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای علی بهاری و پرهام ایران دوست در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

1402/03/09
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیرا فروزان در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر سمیرا فروزان در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار می گردد.

1402/03/08
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صفاری راد در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم ستاره صفاری راد در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

1402/03/07
جلسه دفاع از پروپوزال خانم هانیه صحرانورد در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم هانیه صحرانورد در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/03/02
جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهدی محیط در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای مهدی محیط در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده نیکتا مساوات در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم سیده نیکتا مساوات در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

1402/03/02
جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم رحیم پور در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار شد.

جلسه دفاع از پایان نامه خانم دکتر مریم رحیم پور در مقطع دکترای تخصصی داخلی برگزار شد.

1402/03/01
جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر احسان افسر در مقطع دکتری تخصصی جراحی برگزار گردید.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای دکتر احسان افسر در مقطع دکتری تخصصی جراحی برگزار گردید.

1402/02/31
جلسه دفاع از پروپوزال خانم هستی آهنی در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم هستی آهنی در مقطع پزشکی عمومی برگزار شد.

1402/02/20
جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب فتحعلیزاده در مقطع دکتری عمومی برگزار گردید.

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب فتحعلیزاده در مقطع دکتری عمومی برگزار گردید.

1402/02/19
جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید امیر فخرایی و خانم شیرین معافی کلوزری در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید امیر فخرایی و خانم شیرین معافی کلوزری در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/02/12
جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد علی عباسپور در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای محمد علی عباسپور در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/02/12
جلسه دفاع از پایان نامه آقای رسول رحیمی و خانم فروزان قویدل ماسالی در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای رسول رحیمی و خانم فروزان قویدل ماسالی در مقطع پزشکی عمومی برگزار می گردد.

1402/02/12
جلسه دفاع از پروپوزال آقای کیوان حداد زحمتکش در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای کیوان حداد زحمتکش در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/02/05
جلسه دفاع از پروپوزال آقای فرشاد دهسرا در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای فرشاد دهسرا در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/02/05
جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید محمد محجوب کاظمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

جلسه دفاع از پروپوزال آقای سید محمد محجوب کاظمی در مقطع دکتری عمومی برگزار می گردد.

1402/02/05
آرشیو
آرشیو
آرشیو